Podmínky pro poptávku automobilu on-line prostřednictvím www stránek AUTO IN s.r.o. a postup při koupi

Nezávazné poptání automobilu: 

1.    Zákazník bere tímto na vědomí, že se nejedná o internetový on-line obchod, ale o inzerci automobilů nabízených k prodeji na www stránkách obchodní společnosti AUTO IN s.r.o. Inzerce není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb. 
2.     Zákazník bere na vědomí, že některé z nabízených automobilů jsou prodávány obchodním partnerem AUTO IN s.r.o. O této skutečnosti je zákazník informován na kartě automobilu a současně jsou mu kontaktní údaje prodávajícího sděleny v okamžiku odeslání vyplněného formuláře 
3.    Zákazník bere na vědomí, že některé z nabízených automobilů jsou v komisním prodeji a AUTO IN s.r.o. vystupuje při jejich prodeji jako komisionář. Informace o komisním prodeji je uvedena v poznámce na kartě automobilu. 
4.     AUTO IN s.r.o. na základě dotazu zákazníka  prověří správnost a aktuálnost obsahu inzerátu, cenu, výbavu, dostupnost atd. Zákazník bere na vědomí, že se nejedná o on-line prodej a v okamžiku poptání může být již daný automobil prodán nebo rezervován jiným zákazníkem. Stejně tak se mohou změnit i cenové a další podmínky, a to zejména změnou kurzu nebo podmínkami importéra. 
5.     AUTO IN s.r.o. po obdržení dotazu zákazníka dále komunikuje se zákazníkem prostřednictvím svého prodejce resp. poskytovatele souvisejících služeb (leasing a pojištění), kteří: 
- ověří dostupnost automobilu (možná blokace poptaného automobilu jiným zákazníkem, který poptal jako první) 
- se spojí se zákazníkem za účelem upřesnění poptávky a sjednání prohlídky automobilu 
- zpracuje pro zákazníka individuální nabídku, ve které jsou zpracovány kalkulace případného leasingu nebo úvěru a pojištění pro danou značku a typ automobilu 
-      se spojí se zákazníkem za účelem upřesnění termínu testovací jízdy. 
6.     Automobil je zákazníkovi v případě uzavření kupní smlouvy předán v prodejním místě umístění daného automobilu, pokud nebude mezi nimi dohodnuto jinak 
7.     Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u AUTO IN s.r.o. v případě prodeje jejích vlastních vozů, v ostatních případech se uplatňují u prodávajícího. 
8.     Zákazník může využívat servisního zázemí prodejce automobilu nebo může využívat služeb servisní sítě dané značky.

  

Souhlas se zpracováním osobních údajů


A.    Informace o zpracování osobních údajů 

1. Klient tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), je tímto společností AUTO IN s.r.o., IČ 252 98 828, se sídlem 530 09 Pardubice, Poděbradská 292, předem informován, že společnost AUTO IN s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno(a), příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, u klienta podnikatele též daňové identifikační číslo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní adresa, číslo telefonu – pevná linka, mobil, e-mailová adresa, výhradně s jeho souhlasem. Z povahy on-line poptávky vyplývá, že klient není povinen poskytnout společnosti AUTO IN s.r.o. jakékoliv údaje o své osobě, je oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytuje-li jakékoliv osobní údaje, činí tak zcela dobrovolně. 
2. Klient byl předem informován, že neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním v požadovaném, nezbytně nutném rozsahu, může znamenat překážku uzavření  smluvního vztahu nebo jeho odmítnutí ze strany společnosti AUTO IN s.r.o. Pokud se tak stane až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), společnost AUTO IN s.r.o. nebude moci klientovi poskytnout jinak dohodnutá plnění nebo může taková plnění odmítnout. 
3. Klient byl předem informován, že poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat na adrese sídla společnosti AUTO IN s.r.o. jako správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů. 
4. Klient bere na vědomí, že při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (popř. odvolání jeho části) bude pracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, toto neplatí, pokud správce osobních údajů bude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu. 
5. Klient byl informován, že bez ohledu na ustanovení odst. 2 tohoto článku není dána povinnost poskytnout správci osobních údajů společnosti AUTO IN s.r.o. : 
-    osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne) 
-    souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (příprava optimální produktové nabídky, nabídka služeb – věrnostních karet, zasílání blahopřání) 
-    souhlas se zasíláním obchodního sdělení – newsletter společnosti, jejich poskytnutím však může získat některé výhody (např. výhodné nabídky v rámci produktových kampaní). 

B.    Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Po obdržení všech shora uvedených informací v souvislosti s touto poptávkou mezi zákazníkem a společností AUTO IN s.r.o., IČ 252 98 828, se sídlem 530 09 Pardubice, Poděbradská 292, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920, souhlasím s tím, aby společnost AUTO IN s.r.o. : 
-    shromažďovala, zpracovávala a uchovávala (tj. ukládala na nosiče informací, upravovala nebo pozměňovala, vyhledávala, používala, předávala, zpřístupňovala, šířila, zveřejňovala, vyměňovala, třídila nebo kombinovala, blokovala a likvidovala) mé osobní údaje : jméno(a), příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, u klienta podnikatele též daňové identifikační číslo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní adresa, číslo telefonu – pevná linka, mobil, e-mailová adresa, pro svou podnikatelskou činnost, a to zejména pro marketingové účely jako přípravu optimální produktové nabídky, veškeré administrativní a evidenční účely, a to na dobu neurčitou, do jeho výslovného odvolání. Společnost AUTO IN s.r.o. je oprávněna zpřístupnit tyto osobní údaje třetím osobám, a to i do zahraničí, zejména společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., IČ 485 89 641, se sídlem 186 00 Praha 8, Karolinská 654/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276, („FMC“) a společnostem patřícím „do skupiny FORD“. 
-    jsem si vědom(a) toho, že bez mého souhlasu může společnost AUTO IN s.r.o. v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat mé osobní údaje, jestliže je toto zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (zejména smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, plnění v rámci záruk), jejíž jsem jako subjekt údajů smluvní stranou nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na  návrh subjektu údajů. 
  
Jsem si vědom(a) toho, že výše uvedený souhlas udělený v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej neudělit.